Preguntes Freqüents

Tot sobre la cooperativa de kmCAT

Què és kmCAT Cooperativa?

kmCAT és un projecte cooperatiu, a través del qual puguem teixir una xarxa de col·laboració amb uns valors en comú. Té com a l’objectiu de prestar, a les persones sòcies i, si escau, a terceres no sòcies, els següents serveis: 

 1. Mercat Obert, la plataforma de comerç electrònic  on consumidors i proveïdors poden comprar i vendre productes i serveis de proximitat.
 2. Connecta Empreses, la plataforma de col·laboració entre empreses, professionals i autònoms per impulsar projectes conjunts. Ja siguin de R+D+I o per impulsar iniciatives i projectes que precisen aportacions de coneixement o finançament.
 3. Crear el sistema logístic logisCAT, estructurat a partir  de centres logístics col·laboradors i d’una extensa xarxa de distribució de productes i serveis. Basat en empreses de transport i transportistes autònoms, entitats, botigues i comerços que actuïn com a Centres logístics Territorials o punts de proximitat.
 4. Crear, mantenir i gestionar les eines tecnològiques necessàries per a desenvolupar els objectius anteriors.

KmCAT Cooperativa és el nom comercial de KILÒMETRE MEDITERRANI COOPERATIVA D’AVITUALLAMENT I TRANSPORT, Societat Cooperativa Europea Limitada de consumidors i usuaris, sense afany de lucre i subjecta als principis i disposicions de les normatives catalanes, espanyoles i europees.

La cooperativa desenvoluparà la major part de la seva activitat en territori català. Això no exclou que pugui desenvolupar accions i activitats fora daquest territori en qualsevol Estat Membre de la Unió Europea.

Cal ser soci per vendre i comprar a Mercat Obert?

Sí, és imprescindible, però pels consumidors s’ofereix la possibilitat de fer les tres primeres compres sense ser soci. Això sí, només els socis podran beneficiar-se de les ofertes i descomptes que s’ofereixen a la plataforma.

Quins són els tipus de socis?

La cooperativa té 5 tipus de socis:

 • Socis impulsors: fundadors de l’activitat cooperativa.
 • Socis consumidors: que realitzen les seves compres a través de les eines de la cooperativa.
 • Socis proveïdors: persones físiques o jurídiques que ofereixen els seus propis productes o serveis a través de les eines de la cooperativa.
 • Socis de treball: professionals que aporten la seva activitat de forma continuada i permanent.
 • Socis col·laboradors: que sense ser la seva activitat principal, volen cooperar en la consecució de l’objecte social, prestant suport econòmic o financer o de qualsevol altra mena.

Quins són els meus drets i deures com a soci?

Els drets

 1. Adquirir o vendre els articles i serveis que la cooperativa proveeix, conforme el seu objecte social.
 2. Escollir o ser escollits pels càrrecs dels òrgans de la societat.
 3. Participar, amb veu i vot, en l’adopció de tots els acords a l’Assemblea General i a la resta d’òrgans dels quals formin part.
 4. Rebre informació d’acord amb el que estableix l’article 39 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
 5. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, així com dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

Els deures

 1. Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa i dur a terme l’activitat cooperativitzada.
 2. Participar en les activitats de formació i intercooperació.
 3. Fer el desembossament de l’aportació de capital compromesa i complir les obligacions econòmiques que correspongui.
 4. Assistir a les assemblees generals i a les reunions de la resta d’òrgans per les quals siguin convocades.
 5. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada.
 6. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 7. No dedicar-se a activitats de competència amb els fins socials de la cooperativa ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que siguin expressament autoritzats pel Consell Rector.
 8. Guardar secret sobre aquells assumptes o dades de la cooperativa, la divulgació de les quals pugui perjudicar els interessos socials.
 9. Complir els altres deures que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.

Com em puc fer soci?

A l’Àrea de socis, hi trobaràs totes les opcions de socis a les que podràs accedir. Ves a més informació per conèixer les condicions i avantatges. Després, només hauràs de clicar sobre Fes-te soci i completar l’operació.

Quin cost té fer-se soci de kmCAT?

L’aportació a capital social de cada tipologia de soci és diferent i està regulada en els estatuts socials. És una aportació única i recuperable en cas de baixa. Cada títol social té un valor de 10€ i cada modalitat de soci té assignada una quantitat determinada de títols socials. El nombre de títols socials que corresponen a cada tipus de soci és el següent:

 1. Impulsors: 480 títols socials, equivalents a 4.800€.
 2. Proveïdors: 20 títols socials, equivalents a 200€.
 3. Consumidors: 1 títol social, equivalent a 10€.
 4. De treball: 400 títols socials, equivalents a 4.000€, per jornada completa i 200 títols socials per a jornada parcial.
 5. Col·laboradors: 100 títols socials, equivalents a 1.000€.

Quins són els òrgans de govern de la cooperativa?

 1. LAssemblea General: es convoca un cop l’any com a mínim i és el màxim òrgan decisori de la cooperativa. Cada persona sòcia, o delegada, en el supòsit d’Assemblea per delegació, té dret a un vot a l’Assemblea General. Aquest dret el pot exercir per mitjà d’un o una representant. L’Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots dels assistents sempre per les qüestions ordinàries i amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos extraordinaris.

 2. El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General. Totes les classes o blocs de persones sòcies hi han de tenir una representació ponderada, que es fixa en la mateixa proporcionalitat que s’estableix en els presents estatuts per a la delegació de vot. Els càrrecs personals en el Consell Rector són: presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria. L’assignació dels càrrecs a les persones electes per Assemblea General correspon al mateix Consell Rector.

Quant val el meu vot?

La participació en la governança dels cinc diferents tipus de socis és la següent:

  1. Socis impulsors: 30% del total.
  2. Socis consumidors: 20 % del total.
  3. Socis proveïdors: 20% del total.
  4. Socis de Treball: 15% del total.
  5. Socis col·laboradors: 15 % del total.

Què són els títols participatius? Com els puc comprar?

Els títols participatius són una forma de finançament voluntari per part dels socis d’una cooperativa. Amb caràcter de deute subordinat, poden tenir la consideració de valors mobiliaris i donen dret a la remuneració que s’estableixi en el moment de l’emissió, la qual, en tot cas, estarà en funció de l’evolució de l’activitat de la cooperativa. Tot i això, hi pot haver una part a interès fix. En el moment de l’emissió també s’estableix el preu unitari i el venciment (moment en el qual els inversors recuperaran el capital invertit). També es poden emetre títols amb caràcter perpetu.

Correspon a l’assemblea general autoritzar l’emissió de títols participatius i les seves condicions: preu unitari de cada títol, fórmula de remuneració, venciment (moment en el qual els inversors recuperaran el capital invertit, tot i que també es poden emetre títols amb caràcter perpetu), i d’altres com el possible el dret d’assistència dels titulars al consell rector, amb veu i sense vot.

Condicions de lemissió

L’Assemblea General Extraordinària de 30/10/2020 va aprovar l’emissió de títols participatius amb aquestes característiques:

  • Valor nominal del títol: 500 Euros
  • Nombre de títols emesos: 1.000, ampliables a 2.000. 
  • Venciment: 36 mesos.
  • Import mínim a subscriure: 1 títol.
  • Calendari de subscripció: es preveuen 2 fases. La primera (de 15 dies de durada), amb limitació del nombre màxim de títols a subscriure per soci. Si passat aquest període no s’ha cobert la totalitat de l’emissió, sobre una segona fase sense limitació màxima. Correspon al Consell Rector decidir la data d’inici del període de subscripció.
  • Nombre màxim de títols a subscriure per soci durant la primera fase: 100.
  • Nombre de títols a subscriure per soci il·limitat durant la segona fase, fins a completar l’emissió.
  • Termini de pagament d’interessos: anual.
  • Tipus d’interès: es composa d’una part fixa (2,00% anual), a la que s’afegirà una de variable en funció de la ràtio EBIT / Negoci Intermediat, segons els següents barems:


Altres: entre tots els subscriptors de títols que no pertanyin al Consell Rector, s’escollirà un que actuarà de representant d’ells i podrà assistir a les reunions del Consell Rector amb veu però sense vot.

Tot el que necessites saber com a proveïdor de kmCAT

Quina és la quota per ser soci proveïdor?

El cost del servei de kmCAT es cobreix a partir de dues fonts de finançament:

Les quotes anuals dels socis proveïdors i un percentatge sobre el preu de cada producte (entre un 6 i un 12% segons la categoria). En el primer cas, les quotes anuals són de 240€, que donen dret a penjar fins a 100 productes i a mantenir-los o canviar-los durant l’any, i de 360€ per a més de 100 productes. El Consell Rector pot decidir si modifica aquestes quotes en ocasions especials, com pot ser la fase d’arrencada de l’activitat.

Com puc vendre productes a kmCAT?

Els productors, fabricants, comerciants o botiguers, us heu de fer socis proveïdors de kmCAT Cooperativa per poder oferir els vostres productes o serveis a través de la plataforma Mercat Obert. Després haurem de fer un contracte que detalli els tipus de productes que oferiu i les condicions, així com els detalls de les relacions comercials entre vosaltres i la cooperativa. Al web trobareu el contracte genèric que queda signat clicant a l’acceptació que trobareu al final. I ja podreu penjar els vostres productes a la plataforma.

Podeu aprendre a iniciar la sessió i pujar els vostres productes a Mercat Obert clicant aquí.

Qui fixa el preu d’un producte o servei ofert a Mercat Obert?

Cada soci proveïdor fixa, lliurament, el preu de venda dels seus productes o serveis, que han d’incloure l’IVA que els correspongui. Aquest és el cost que veurà el soci consumidor a la plataforma Mercat Obert. En tot cas, el soci proveïdor podrà modificar-lo sempre que vulgui o fer les ofertes que consideri més convenients, amb comunicació prèvia a la cooperativa.

Com puc comprar i vendre serveis a kmCAT?

Els professionals que voleu vendre serveis, també us heu de fer socis proveïdors de kmCAT Cooperativa per poder oferir-los a Mercat Obert. Farem un contracte que detalli els serveis que oferiu i les condicions i, després, ja podreu començar a penjar els vostres serveis a la plataforma.

Haureu de procurar que tots els serveis estiguin ben detallats, amb un pack i un preu fix.

Si voleu vendre serveis que no puguin ser empaquetats sota un preu, haureu d’exposar-los de manera clara i sintètica, per seguir el procediment següent:

 1. El consumidor indicarà el servei que us demana, entre la llista dels que oferiu, i us farà una breu explicació del que demana.
 2. A  través de la mateixa plataforma, haureu de presentar un pressupost orientatiu, així com una proposta d’actuacions i calendari per realitzar el servei.
 3. En funció del tipus de servei, el proveïdor farà una visita i ratificarà o modificarà el pressupost.
 4. El consumidor/client, podrà acceptar o rebutjar la proposta i el pressupost, sense cost. En el cas que l’accepti, farà un prepagament a kmCAT, que retindrà fins que ambdues parts notifiquin la correcta realització del servei. En aquest moment, kmCAT farà efectiu el pagament al proveïdor.
 5. En cas de divergència, ambdues parts se sotmeten a la decisió de kmCAT, cosa que no impedeix que la part que es consideri afectada pugui recórrer als òrgans administratius o judicials que consideri oportuns.

Per a comprar els vostres serveis serà tan fàcil com…

 1. Afegir a la cistella i pagar.
 2. El client rebrà un PDF personalitzat amb:
  • Un codi (Barres o QR) únic i segur.
  • La informació per contactar amb el prestador de serveis, per acordar dia i hora de la prestació.

El prestador de serveis rebrà notificació de la venda amb les dades de contacte del client per si vol contactar-hi. I llestos!

Quin tipus de serveis puc vendre a kmCAT?

 • Cal que sigui un servei concret, no personalitzat i fàcilment comprensible pel comprador. Ex: tallada de cabells per home, menú degustació, estada en una casa/allotjament de turisme rural, una rentada de cotxe, una reparació o instal·lació elèctrica, de gas, d’aigua…
 • Cal que cada servei estigui ben explicat i tingui un preu únic.
 • Cal que en l’àmbit operatiu pugui ser tractat com un producte.

Com he de pujar el servei a Mercat Obert?

El prestador de serveis ha de pujar el servei estandarditzat com si fos un producte:

 • Fotografia
 • Descripció
 • Preu
 • Stock: Unitats de servei màxim que vol vendre.
 • Període de validesa de la prestació
 • Cal que indiqui que no requereix logística, amb el que tots els camps logístics no han de ser emplenats.

Què passa si al final no es presta un servei contractat?

Si es presta el servei:

  • El client contacta amb el prestador, acorden dia i hora per la prestació i el servei s’efectua.
  • El prestador del servei escaneja el codi QR i el sistema queda informat que el servei s’ha prestat.
  • En la propera liquidació quinzenal el prestador rep l’import del servei.

Si no es presta el servei:

  • El client no contacta amb el prestador i la prestació no s’efectua dins del període de vigència indicat en el val.
  • El client no ha de fer la devolució del val.

Si tinc una pàgina web i entro a KmCAT, haig d’entrar a KmCAT tot el que tinc a la meva web o pot sortir la meva directament?

Sí, s’ha d’entrar a kmCAT tot el que s’hi vol vendre. Més endavant, es podrà plantejar un vincle directe que asseguri l’enllaç de la plataforma i de cada web, però no en aquesta primera etapa. És la única forma d’oferir tots els serveis vinculats, de calcular el preu final que pagarà el comprador i la repercussió de la logística associada. Això no treu que en la fitxa de cada proveïdor hi consti el seu web i, per tant, hi puguin haver més productes, però el que es vulgui vendre per la via de kmCAT ha de figurar-hi directament.

Puc vendre els meus productes i serveis associats? Per exemple: la instal·lació o manteniment d’un producte.

Sí, es pot vendre el producte per una banda i els serveis associats com a opció que el comprador podrà escollir. Tot depèn de com es faci la fitxa del producte i de com s’hi associïn els diferents serveis. El proveïdor podrà decidir si ven el producte per una banda i els serveis per l’altra, o si ho ven com un “paquet únic” tancat.

Com es farà perquè els meus productes només es venguin als consumidors de la zona i s’asseguri aíxi que el comerç és de proximitat?

Tots els proveïdors constaran en el mapa de kmCAT, identificats per sectors i geolocalitzats. D’aquesta manera, qualsevol comprador coneixerà els proveïdors més propers al seu domicili. 

On puc trobar el contracte d’adhesió per a proveïdors?

Per a completar el procés i fer-te soci proveïdor de kmCAT, hauràs de descarregar aquest conveni. Així el podràs tenir sempre a mà per a qualsevol consulta.

Serveis

Què passa si al final no es presta un servei contractat?

Si es presta el servei:

  • El client contacta amb el prestador, acorden dia i hora per la prestació i el servei s’efectua.
  • El prestador del servei escaneja el codi QR i el sistema queda informat que el servei s’ha prestat.
  • En la propera liquidació quinzenal el prestador rep l’import del servei.

Si no es presta el servei:

  • El client no contacta amb el prestador i la prestació no s’efectua dins del període de vigència indicat en el val.
  • El client no ha de fer la devolució del val.

Tot el que necessites saber sobre el sistema logístic de kmCAT: LogisCAT

KmCAT vindrà a buscar els meus productes a la botiga o ho haig de portar jo a algun lloc? Quin cost em representa?

El proveïdor tindrà les dues opcions: que kmCAT li vagi a buscar a la seva botiga, magatzem o celler, amb el cost que representi. Serà un cost tancat des del moment en que s’acordi aquesta opció, aplicant les tarifes que corresponguin i que seran conegudes pel proveïdor. La segona opció serà que ell mateix, al seu càrrec, porti els seus productes al centre logístic territorial més proper.

Si jo treballo amb una xarxa de transport o logística que funciona al territori, em puc unir a kmCAT?

LogisCAT, la xarxa logística impulsada des de kmCAT, també està organitzada com a cooperativa. Per tant, qualsevol transportista del país s’hi pot incorporar. Aquest és un dels principals objectius de logisCAT. En una primera etapa logisCAT encara no entrarà en funcionament i els serveis logístics necessaris pel funcionament de la plataforma Mercat Obert, els realitzarà l’empresa DIR/GLS.

A quines zones reparteix kmCAT?

L’àmbit d’actuació de kmCAT inclou, en la primera etapa, el que denominem com l’Ámbit Econòmic Català: la Catalunya situada al sud i al nord dels Pirineus, Andorra, les comarques de la franja de ponent i Menorca. En una segona etapa, inclourà la resta de les Illes Balears. En el País Valencià, com a Occitània, s’està treballant per replicar el projecte a través de cooperatives d’aquests territoris amb qui s’establiria un acord de col·laboració estable.

 • El territori està dividit en 12 zones, o regions, amb capital a les poblacions següents:
 1. Barcelona
 2. Girona.
 3. Vilafranca/Vilanova i la Geltrú.
 4. Tarragona/Reus.
 5. Tortosa/Amposta.
 6. Lleida.
 7. Manresa.
 8. Tremp.
 9. La Seu d’Urgell/Andorra/Puigcerdà.
 10. Vic.
 11. Perpinyà.
 12. Ciutadella.

En el cas de la Regió 1 (Barcelona), s’ha previst una subdivisió de base comarcal o subcomarcal, atesa la densitat de població i, per tant, del nombre de consumidors potencials.

Els proveïdors han de repartir les comandes?

Cada soci proveïdor (productor/fabricant), en el moment de formalitzat la seva alta a kmCAT cooperativa:

 1. Indicarà els tipus de productes que ofereix a través de la plataforma Mercat Obert, segons la classificació d’aquesta plataforma.
 2. Seleccionarà els codis postals de les poblacions a les quals serveix directament els seus productes, amb mitjans propis. Per a la resta de poblacions, s’entén que utilitzarà els serveis de transport de kmCAT.
 3. Les comandes arribaran directament al domicili del consumidor o al Punt de Proximitat (PP) que el consumidor determini (una xarxa de botigues/comerços vinculats a kmCAT i que reuneixen les condicions adequades).

Com es fan les entregues de productes?

A kmCAT utilitzem un sistema propi anomenat Logiscat. Dissenyat a partir de la realitat territorial catalana, de la ubicació dels centres de producció i de la distribució dels habitants del país, buscant l’eficiència i, com a primera conseqüència, la sostenibilitat.

Com es gestiona la distribució de les comandes?

 • A cada regió hi haurà, com a mínim, un Centre Logístic Regional (CLR), on tots els productors de la mateixa regió hi  porten les comandes rebudes aquell mateix dia i que no serveixen directament.
 • Aquests productes són enviats als centres de les regions on viu el consumidor, per mitjà del sistema de transport de kmCAT.
 • Allí s’agrupen els productes que van al mateix destinatari i se li envien. Es fa per mitjà del sistema logístic de kmCAT, directament al domicili o al punt de proximitat escollit.

Per a cada regió o subregió, logisCAT ha previst un recorregut tancat. Parteix i acaba al Centre Logístic Territorial i passa per tots els municipis de la zona on calgui repartir les comandes del dia. La freqüència del servei la determinarà el volum dels productes a repartir.

Com es gestiona la distribució segons el tipus de producte?

Segons el tipus de producte (frescs, congelats, de molt de pes…), el repartiment seguirà un procediment o un altre. T’ho expliquem:

 • Els productes/material/maquinària de pes o dimensions importants seran servits directament pel productor/fabricant. Ho farem amb mitjans propis o a través del sistema de transport de kmCAT.
 • Els productes en dipòsit al Centre Logístic Principal seran distribuïts pels transportistes de logisCAT, al domicili del consumidor o al punt de proximitat que s’indiqui .
 • Els productes frescos seran distribuïts directament quan proveïdor i consumidor són de la mateixa regió. Podrà ser pel  mateix proveïdor o per mitjà del sistema de transport de proximitat de logisCAT. Quan el productor i el consumidor no siguin de la mateixa regió, els productes seran enviats des del Centre Logístic Territorial d’origen al de destí. 
 • Els productes congelats seran servits directament pel productor al domicili del consumidor o al Punt de Proximitat escollit pel consumidor, si disposa de cambres frigorífiques.

Els productors/fabricants de productes secs o de qualsevol article/ producte que es pugui emmagatzemar el faran arribar al Centre Logístic Principal (CLP). Allà quedaran en dipòsit per poder ser servits immediatament. Des d’allà, el sistema logístic de logisCAT s’encarrega de distribuir als destinataris finals tots els articles/productes.

Quin és el cost logístic de les comandes?

 • El cost logístic de cada producte depèn, exclusivament, del volum i pes del conjunt de productes de la mateixa comanda. Però no de la distància entre el lloc d’origen i de destí, ja que es considera de km0 tot l’àmbit territorial de kmCAT.

 

 • El cost de transport des del lloc d’origen fins al CLT (Centre Logístic Territorial) o al CLP (Centre Logístic Principal) és a càrrec del proveïdor/productor. Si el productor ho vol, el transportista de logisCAT pot passar a recollir la comanda a la seu del productor/fabricant.

 

 • El cost de magatzem és a càrrec del proveïdor/productor.

 

 • El cost de transport des dels CLT (Centre Logístic Territorial) de logisCAT fins al seu destí, formarà part del cost de transport que és a càrrec del consumidor (destinatari final). Aquest cost és calculat pel sistema de Mercat Obert i comunicat al consumidor quan tanca la seva cistella de compra. Abans d’efectuar el pagament, sempre s’inclourà el cost de la logística associada a la seva compra.

Quines són les condicions per ser un punt de proximitat?

Un punt de proximitat és aquella botiga, comerç local o qualsevol altra instal·lació o equipament d’una entitat o associació, que gestiona l’entrega al consumidor final de les comandes efectuades a la plataforma Mercat Obert i que el mateix consumidor haurà designat en el moment de confirmar la comanda.

Per ser un punt de proximitat, s’haurà de complir amb les següents condicions:

 1. Ser un espai proper on pugui aparcar una furgoneta. Tindran preferència els locals en què la furgoneta hi pugui entrar i descarregar.
 2. Tenir un espai intern on poder deixar els productes en bones condicions i amb capacitat de classificar-los, per consumidors.
 3. Possibilitat de contactar via SMS, correu electrònic o xarxes socials, amb el consignatari, amb kmCAT, amb el transportista assignat i amb el destinatari (consumidor/comprador).
 4. Tenir un horari ampli d’atenció als socis consumidors i als transportistes.
 5. Disposar d’una persona responsable del servei d’entrada i classificació dels productes, de comunicació amb kmCAT, els transportistes i l’operador logístic
 6. Tenir possibilitat de lectura de codi de barres amb l’App que se li faciliti.

A més, es valorarà:

 1. Disposar d’un espai adequat i condicionat per als productes que necessitin temperatura controlada.
 2.  Es valorarà la possibilitat d’efectuar entregues a domicili.

 

Què és un centre logístic territorial de logisCAT?

Un centre logístic territorial de logisCAT és un local o magatzem que té capacitat d’espai i de gestió de les comandes. Pot ser d’un particular o propietat d’una entitat, cooperativa o entitat associativa.

Els productors de la regió o zona assignada podran portar les comandes pels seus mitjans. Allà podran ser agrupades per, posteriorment, ser transportades a altres CLT o al Centre Logístic Central (el general o el de productes frescos), ser distribuïdes als domicilis dels consumidors o als Punts de Proximitat designats pels mateixos consumidors.

Quines són les condicions per ser un centre logístic territorial de logisCAT?

Les condicions per a ser un centre logístic territorial.

 1. Tenir un espai interior per entrar i descarregar una o més furgonetes alhora.
 2. Disposar d’un espai intern on poder deixar els productes en bones condicions pels consumidors (en el cas de ser de la mateixa regió o zona) o pel CLR de destí.
 3. Possibilitat de contactar via SMS, correu electrònic o xarxes socials, amb el consignatari, amb kmCAT, amb el transportista i amb el destinatari.
 4. Tenir un horari ampli d’atenció.
 5. Persona responsable del servei d’entrada, classificació dels productes i de comunicació.
 6. Possibilitat de lectura de codi de barres amb l’App que se li faciliti.

A més, es valorarà que el centre logístic…

 1. Disposi d’un espai condicionat pels productes que necessitin temperatura controlada.
 2. Tingui la possibilitat de poder actuar com a Punt de Proximitat.
 3. Compti amb una botiga pròpia.

Sobre el funcionament de Mercat Obert

Quin tipus d’intermediari és kmCAT?

kmCAT Cooperativa gestiona la plataforma tecnològica de Mercat Obert i la manté permanentment actualitzada, vetllant per l’existència en estoc dels productes que s’ofereixen, ampliant contínuament l’oferta de productes i serveis, supervisant que el que s’ofereix a la plataforma respon als valors i criteris de la cooperativa. Alhora, el personal de kmCAT atén i resol totes les consultes dels usuaris, gestiona les incidències i devolucions que es produeixin. A més a més:

 • La cooperativa posa en contacte directe proveïdors i consumidors, amb un sistema totalment transparent, on es veu el cost del producte i el cost logístic de portar-lo fins a casa del consumidor o al punt de proximitat que el consumidor escull.
 • La cooperativa aplica un cost a cada producte per mantenir la plataforma tecnològica en servei i no es lucra dels excedents cooperatius (els beneficis en termes d’una empresa de capital), sinó que s’invertiran en projectes socials que decidirem entre tots els socis.
 • L’objectiu és eliminar, sempre que es pugui, tots els intermediaris que van afegint cost al producte final i que els marges que s’eliminin es reparteixin entre el proveïdor (que cobrarà més pel seu producte o servei), el transportista (que ha de cobrar un preu just per la seva feina) i el consumidor (que rebrà el producte o servei a millor preu).
 • El valor afegit que hi aporta la cooperativa és la plataforma tecnològica i el sistema logístic. És per aquests conceptes que la cooperativa rep una quantitat estipulada (i publicada al seu web).

Com és pot assegurar l’origen dels productes que veneu?

Les fitxes de cada producte i les valoracions a partir dels diferents ítems, serviran per mostrar l’origen dels productes, dels seus components i la traçabilitat.