Quins són els meus drets i deures com a soci?

Quins són els meus drets i deures com a soci?

Els drets

 1. Adquirir o vendre els articles i serveis que la cooperativa proveeix, conforme el seu objecte social.
 2. Escollir o ser escollits pels càrrecs dels òrgans de la societat.
 3. Participar, amb veu i vot, en l’adopció de tots els acords a l’Assemblea General i a la resta d’òrgans dels quals formin part.
 4. Rebre informació d’acord amb el que estableix l’article 39 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.
 5. Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, així com dels acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

Els deures

 1. Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa i dur a terme l’activitat cooperativitzada.
 2. Participar en les activitats de formació i intercooperació.
 3. Fer el desembossament de l’aportació de capital compromesa i complir les obligacions econòmiques que correspongui.
 4. Assistir a les assemblees generals i a les reunions de la resta d’òrgans per les quals siguin convocades.
 5. Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada.
 6. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 7. No dedicar-se a activitats de competència amb els fins socials de la cooperativa ni col·laborar amb qui les realitzi, llevat que siguin expressament autoritzats pel Consell Rector.
 8. Guardar secret sobre aquells assumptes o dades de la cooperativa, la divulgació de les quals pugui perjudicar els interessos socials.
 9. Complir els altres deures que resultin de les normes legals i estatutàries, així com els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
Comparteix: