Què són els títols participatius? Com els puc comprar?

Què són els títols participatius? Com els puc comprar?

Els títols participatius són una forma de finançament voluntari per part dels socis d’una cooperativa. Amb caràcter de deute subordinat, poden tenir la consideració de valors mobiliaris i donen dret a la remuneració que s’estableixi en el moment de l’emissió, la qual, en tot cas, estarà en funció de l’evolució de l’activitat de la cooperativa. Tot i això, hi pot haver una part a interès fix. En el moment de l’emissió també s’estableix el preu unitari i el venciment (moment en el qual els inversors recuperaran el capital invertit). També es poden emetre títols amb caràcter perpetu.

Correspon a l’assemblea general autoritzar l’emissió de títols participatius i les seves condicions: preu unitari de cada títol, fórmula de remuneració, venciment (moment en el qual els inversors recuperaran el capital invertit, tot i que també es poden emetre títols amb caràcter perpetu), i d’altres com el possible el dret d’assistència dels titulars al consell rector, amb veu i sense vot.

Condicions de lemissió

L’Assemblea General Extraordinària de 30/10/2020 va aprovar l’emissió de títols participatius amb aquestes característiques:

  • Valor nominal del títol: 500 Euros
  • Nombre de títols emesos: 1.000, ampliables a 2.000. 
  • Venciment: 36 mesos.
  • Import mínim a subscriure: 1 títol.
  • Calendari de subscripció: es preveuen 2 fases. La primera (de 15 dies de durada), amb limitació del nombre màxim de títols a subscriure per soci. Si passat aquest període no s’ha cobert la totalitat de l’emissió, sobre una segona fase sense limitació màxima. Correspon al Consell Rector decidir la data d’inici del període de subscripció.
  • Nombre màxim de títols a subscriure per soci durant la primera fase: 100.
  • Nombre de títols a subscriure per soci il·limitat durant la segona fase, fins a completar l’emissió.
  • Termini de pagament d’interessos: anual.
  • Tipus d’interès: es composa d’una part fixa (2,00% anual), a la que s’afegirà una de variable en funció de la ràtio EBIT / Negoci Intermediat, segons els següents barems:


Altres: entre tots els subscriptors de títols que no pertanyin al Consell Rector, s’escollirà un que actuarà de representant d’ells i podrà assistir a les reunions del Consell Rector amb veu però sense vot.

Comparteix: