Quins són els òrgans de govern de la cooperativa?

Quins són els òrgans de govern de la cooperativa?

  1. LAssemblea General: es convoca un cop l’any com a mínim i és el màxim òrgan decisori de la cooperativa. Cada persona sòcia, o delegada, en el supòsit d’Assemblea per delegació, té dret a un vot a l’Assemblea General. Aquest dret el pot exercir per mitjà d’un o una representant. L’Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots dels assistents sempre per les qüestions ordinàries i amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos extraordinaris.

  2. El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General. Totes les classes o blocs de persones sòcies hi han de tenir una representació ponderada, que es fixa en la mateixa proporcionalitat que s’estableix en els presents estatuts per a la delegació de vot. Els càrrecs personals en el Consell Rector són: presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria. L’assignació dels càrrecs a les persones electes per Assemblea General correspon al mateix Consell Rector.
Comparteix: